Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Potřebuji si vyřídit > Evidence obyvatel > Trvalý pobyt - přihlášení, ukončení

Trvalý pobyt - přihlášení, ukončení pobytu na území ČR

Přihlášení k trvalému pobytu

Občan České republiky může mít jen jedno místo trvalého pobytu na našem území, a to v objektu, který je určen pro bydlení, ubytování nebo individuální rekreaci a označen číslem popisným nebo evidenčním, popřípadě orientačním.
Přihlášením na novou adresu trvalého pobytu předešlá adresa trvalého pobytu zaniká. Není třeba se nikde odhlašovat.

 

Kdo a za jakých podmínek

⦁ občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě ověřené plné moci

⦁ zákonný zástupce za občana mladšího 15 let, popřípadě pěstoun

⦁ zákonný zástupce za občana zbaveného způsobilosti k právním úkonům

⦁ zákonný zástupce za občana, jehož způsobilost k právním úkonům byla rozhodnutím soudu omezena tak, že není způsobilý ohlásit změnu místa trvalého pobytu

 

Občan hlásí místo svého trvalého pobytu na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu – na obecním úřadě ve Staré Vsi nad Ondřejnicí (evidence obyvatel).

 

Při ohlášení změny místa trvalého pobytu je občan povinen:

⦁ vyplnit a podepsat přihlašovací lístek k trvalému pobytu –  dostupný na ohlašovně OÚ

⦁ prokázat totožnost občanským průkazem 

⦁ předložit doklad opravňující užívat byt nebo dům – nájemní smlouva, výpis z katastru nemovitosti majitel dokládat nemusí, tuto informaci si úřad může zjistit

 

Přihlášení k trvalému pobytu je zpoplatněno správním poplatkem ve výši 50 Kč za osobu, děti mladší 15 let jsou od správního poplatku osvobozeny.  

 

Ukončení pobytu na území České republiky

Kdo ukončuje místo trvalého pobytu:

  • občan České republiky starší 15 let nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy,
  • zákonný zástupce za občana mladšího 15 let nebo fyzická osoba, které bylo dítě svěřeno do péče rozhodnutím soudu,
  • zákonný zástupce za občana, jehož svéprávnost byla omezena tak, že není způsobilý ohlásit ukončení místa trvalého pobytu,
  • člen domácnosti, jehož oprávnění k zastupování občana bylo schváleno soudem, nebo jím pověřený zmocněnec na základě zvláštní plné moci s úředně ověřenými podpisy.

Občan sdělí své rozhodnutí o ukončení trvalého pobytu na území České republiky na ohlašovně v místě svého trvalého pobytu, tj. na obecním úřadu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí 

Při ukončení místa trvalého pobytu je občan povinen:

  • sdělit tuto skutečnost písemně,
  • prokázat totožnost občanským průkazem, popřípadě cestovním dokladem.

Dnem ukončení trvalého pobytu na území České republiky se rozumí den, kdy občan předal sdělení o této skutečnosti příslušné ohlašovně.

Obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností, který vydal jeho občanský průkaz, nebo matričnímu úřadu podle místa trvalého pobytu je občan povinen odevzdat občanský průkaz.

 

Ukončením trvalého pobytu na území České republiky končí platnost občanského průkazu. Za ohlášení ukončení trvalého pobytu na území České republiky zaplatí občan na ohlašovně správní poplatek ve výši 100,- Kč.