Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec a úřad > Místní samospráva

Místní samospráva

Obecní úřad

Bc. Ondřej Sedlář

starosta

RNDr. Michal Janošek, Ph.D.

místostarosta

Otakar Mlčoch

místostarosta

Rada obce

 • Bc. Ondřej Sedlář
 • RNDr. Michal Janošek, Ph.D.
 • Otakar Mlčoch 
 • Ing. Jan Menšík
 • Pavel Folta

Popis činnosti Rady obce: 

Rada obce je výkonným orgánem obce zřizovaným v obcích s 15 a více zastupiteli. Rada je jedním ze způsobů realizace práva na samosprávu, oproti zastupitelstvu vykonává však působnost samostatnou i přenesenou, stanoví-li tak zákon. Primárně realizuje úkoly jí svěřené zastupitelstvem, část kompetencí je ale svěřena zákonem výhradně jí. Členové rady označovaní jako radní jsou voleni z řad zastupitelů a rada se zastupitelstvu zodpovídá. V čele rady stojí starosta, dále je volen jeden či více místostarostů.

Rada obce se schází podle potřeby a její schůze jsou neveřejné. Tato schůze je usnášeníschopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů. Aby bylo rozhodnutí přijato, musí s ním souhlasit nadpoloviční většina všech členů, tedy nejen těch přítomných.

Rada připravuje návrhy pro zasedání zastupitelstva obce a zákonem o obcích je jí vyhrazeno například:

 • zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu
 • vydávat nařízení obce
 • stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, rozhodovat o počtu zaměstnanců OÚ
 • kontrolovat úkoly plněné obecním úřadem
 • ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce
 • rozhodovat o uzavírání nájemních smluv
 • stanovit pravidla pro záležitosti petic
 • schvalovat účetní závěrku obce a další
Zobrazit více

Zastupitelstvo obce

 • Mgr. Jana Boháčová (Sdružení nezávislých 2022)
 • Ing. Dalibor Dvořák (Sdružení nezávislých 2022)
 • Ing. Radislav Folta (Sdružení nezávislých 2022)
 • Pavel Folta (SPOLEČNĚ PRO ST. VES A KOŠATKU)
 • Mgr. Pavla Hranická (Naše obec – sdružení)
 • Mgr. Kamila Chvostková (Sdružení nezávislých 2022)
 • Ing. Marcel Janošec (SPOLEČNĚ PRO ST. VES A KOŠATKU)
 • RNDr. Michal Janošek, Ph. D (Naše obec – sdružení)
 • Ing. Yvona Korpasová (Sdružení nezávislých 2022)
 • Ing. Jan Menšík (Naše obec – sdružení)
 • Otakar Mlčoch (SPOLEČNĚ PRO ST. VES A KOŠATKU)
 • Bc. Ondřej Sedlář (Naše obec – sdružení)
 • Tereza Sýkorová (Naše obec – sdružení)
 • Bc. Adam Šeděnka (Sdružení nezávislých 2022)
 • Daniel Venclík (Naše obec – sdružení)

Popis činnosti Zastupitelstva obce:

Zastupitelstvo obce je základní orgán obce, který ji samostatně spravuje. Všechny ostatní orgány obce jsou od zastupitelstva odvozeny (např. volí starostu obce a další členy obecní rady). Zastupitelstvo především odpovídá za dodržování plánu rozvoje obce a za hospodaření s obecním majetkem.

Zastupitelstvo je voleno v obecných, rovných, přímých a tajných volbách na principu poměrného zastoupení na čtyřleté funkční období. Člen zastupitelstva obce nabývá mandátu zvolením, práv a povinností pak po složení slibu na první schůzi zastupitelstva. Počet členů zastupitelstva (na rozdíl od členů obecní rady) nemusí být lichý).

Zastupitelstvo obce se schází dle potřeby, nejméně však jednou za 3 měsíce. Svolává je starosta obce, který také řídí zasedání. Ta jsou, na rozdíl od rady obce, veřejná. Pro schválení usnesení je potřeba nadpoloviční většiny všech členů zastupitelstva. Zastupitelstvo obce může jako své pomocné orgány zřídit výbory, přičemž vždy povinně zřizuje dva – finanční a kontrolní.

Zobrazit více

Výbory

Finanční výbor

 • předsedkyně: Ing. Yvona Korpasová
 • členové: Ing. Dalibor Dvořák, Bc. Adam Šeděnka

Popis činnosti finančního výboru:

Finanční výbor provádí kontrolu hospodaření s majetkem a finančními prostředky obce. Zejména kontroluje dodržování všech povinností při jejím hospodaření, kontroluje, zda je majetek obce využíván účelně a hospodárně, v souladu s jejími zájmy a úkoly, zda obec neručí za jiné závazky, než stanoví zákon a zda jsou zveřejňovány majetkové záměry obce. Kontroluje dodržování rozpočtu obce a pravidel stanovených zákonem o rozpočtových pravidlech.

Zobrazit více

Kontrolní výbor

 • předsedkyně: Mgr. Kamila Chvostková
 • členové: Mgr. Jana Boháčová, Ing. Marcel Janošec

Popis činnosti kontrolního výboru: 

Kontrolní výbor kontroluje plnění usnesení zastupitelstva a rady obce, dodržování právních předpisů ostatními výbory a obecním úřadem na úseku samostatné působnosti a plní další kontrolní úkoly, jimiž jej pověřilo zastupitelstvo obce.

Zobrazit více

Komise

Kulturní komise

 • předseda: Mgr. Pavla Hranická
 • Členové: Mgr. Pavla Hranická, Michaela Daňková, RNDr. Michal Janošek, Ph.D., Martina Palagyiová, Adam Pavlík, Marcela Tylečková, Michaela Laníková, Mgr. David Ulrich, Mgr. Markéta Zachová, Mgr. Věra Zavidčáková, Jana Jalůvková, Ing. Petra Chvostková.

Popis činnosti Kulturní komise:

Kulturní komise připravuje a organizuje kulturní akce v obci, podílí se na prezentaci a propagaci obce – zajišťuje provoz infocentra, nákup a prodej reklamních předmětů, vydávání zpravodaje, správu a pravidelnou aktualizaci webových stránek obce a další. Úzce spolupracuje s komisí SPOZ, ZŠ, MŠ, obecní knihovnou, spolky, ale i ostatními složkami samosprávy obce.

Zobrazit více

Komise pro životní prostředí

 • předseda: Pavel Folta
 • Členové: Ing. Dagmar Jančáková, Kateřina Polášková, DiS., Mgr. Vladimír Pavlosek, p. Renata Pudová, Ing. Ivo Trybulovský, Ing. Eva Kauzlaričová a p. Jaroslav Dorotík.

Popis činnosti Komise životního prostředí: 

Komise životního prostředí je poradním orgánem rady obce pro ochranu přírody a krajiny na území obce Stará Ves nad Ondřejnicí. Připravuje opatření a akce přispívající ke zlepšení životního prostředí v obci, provádí místní šetření k povolovaní kácení stromů rostoucích mimo les, navrhuje, řeší a kontroluje systém nakládání s odpady, zajišťuje spolupráci s organizacemi působícími ve vodním a lesním hospodářství a ochraně přírody a krajiny.

Zobrazit více

Stavební komise

 • Předseda: Ing. Jan Menšík
 • Členové: Ing. Jan Menšík, Ing. Dušan Novobilský, Ing. Radislav Folta, Tomáš Daněk, Bc. Adam Šeděnka, Bc. Michaela Janošková, DiS., Ing. Michal Nykel, Ing. David Kříž, Ing. Jan Straňánek, Daniel Venclík.

Popis činnosti Stavební komise:

Stavební komise připravuje podklady pro vyjádření ke stavbám občanů a právnických osob na území obce, navrhuje stavby a opravy obecního majetku k zařazení do realizace v rámci rozpočtu obce, provádí kontroly na probíhajících stavbách. Členové komise se podílejí na přípravě a projednávání územního plánu obce a jeho změnách, připravují stanoviska a podněty k dopravně technickým podmínkám místních komunikací.

Zobrazit více

Komise pro občanské záležitosti

 • předseda: Mgr. Jana Boháčová
 • Členové: Karla Lyčková, Mgr. Jaroslava Hrabovská, PharmDr. Dana Ryšavíková, Jarmila Zezulková, Bronislava Pavlosková, Michaela Laníková, Marie Sošková, Mgr. Radomíra Čechová, Ing. Miroslav Nykel, Jiřina Dvorská, Ing. Zlatuše Paličková, Michaela Vodvářková, Dagmar Galásková a Slavoj Palička.

Popis činnosti Komise pro občanské záležitosti:

Činnost komise pro občanské záležitosti je úzce spjata s důležitými mezníky v životech občanů, a to jak těch nejmenších, tak i seniorů. Komise organizuje vítání občánků, osobní návštěvy a gratulace k významným životním jubileím spoluobčanů od 80 let a také gratulace k výročí svateb (zlatá, diamantová). Ve spolupráci s kulturní komisí, SPOPVES, MŠ a ZŠ se podílí na organizaci kulturní akce Den matek. Členové komise pro občanské záležitosti navštěvují seniorky s malým dárkem a osobním pozváním na tuto akci.

Zobrazit více

Sportovní komise

 • Předseda: Mgr. Adam Kolek
 • Členové: Ing. Karel Špidla, Mgr. David Ulrich, Bc. Adam Šeděnka, Andrea Dvořáková, Pavel Raška, Adrian Bílek, Tereza Chmelíčková, Karel Nepraš

Popis činnosti Sportovní komise:

Sportovní komise organizuje sportovní akce v obci, sdružuje a vytváří podmínky pro činnost organizací a spolků, které se zabývají sportem.

Zobrazit více