Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Potřebuji si vyřídit > Životní prostředí

Životní prostředí

Ochrana dřevin rostoucích mimo les

Všechny dřeviny (stromy, keře, dřevité liány) rostoucí mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa jsou podle zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (dále jen zákon), chráněny před poškozováním a ničením (§ 7 zákona) bez ohledu na jejich druh a původ. Poškozováním dřevin je míněn zásah, který způsobí podstatné a trvalé snížení jejich ekologických a estetických funkcí nebo bezprostředně či následně vede k jejich odumření.

Péče o dřeviny je povinností vlastníků, přičemž vlastníkem dřeviny je vlastník pozemku, na kterém dřevina roste.
Soubory ke stažení
- Žádost o povolení kácení dřevin
- Vyhláška MŽP o ochraně dřevin a povolování jejich kácení
- Věstník MŽP - metodické pokyny a dokumenty

 

Obecně je ke kácení dřevin třeba povolení obecního úřadu (§ 8 odst. 1 a § 76 odst. 1 zákona) vydané na základě žádosti formou rozhodnutí. Pro vydání rozhodnutí platí obecná 30 denní lhůta počínající zahájením řízení. Pro případy kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody (§ 8 odst. 6 zákona), kterým je orgán příslušný k povolení kácení dřevin. Vlastní povolení ke kácení dřevin včetně uložené přiměřené náhradní výsadby vydává v těchto případech stavební úřad a je součástí výrokové části příslušného rozhodnutí. 

Kácení dřevin nelze podle zákona nařídit, výjimku však představují případy nakažení dřevin epidemickými chorobami.

Povolení ke kácení dřevin, za předpokladu, že tyto nejsou součástí významného krajinného prvku, náhradní výsadby nebo stromořadí, se podle § 8 odst. 3 zákona 114/1992 Sb. nevyžaduje
a) pro dřeviny o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí,
b) pro zapojené porosty dřevin, pokud celková plocha kácených zapojených porostů dřevin nepřesahuje 40 m2,
c) pro porosty energetických dřevin nebo vánočních stromků zpravidla jednoho druhu, pěstovaných pro dosažení rychlé a vysoké produkce stromků nebo dřevní hmoty a s produkčním cyklem mezi sklizněmi do 10 let,
d) pro ovocné dřeviny rostoucí na pozemcích v zastavěném území evidovaných v katastru nemovitostí jako druh pozemku zahrada nebo zastavěná plocha a nádvoří.

Příspěvek 2. část - schéma (1).png
Žádost o povolení ke kácení dřevin a žádost o vydání závazného stanoviska ke kácení dřevin musí vedle obecných náležitostí podání podle správního řádu obsahovat:
a) označení katastrálního území a parcely, na které se dřeviny nachází, stručný popis umístění dřevin a situační zákres,
b) doložení vlastnického práva či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k příslušným pozemkům, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, včetně písemného souhlasu vlastníka pozemku s kácením, není-li žadatelem vlastník pozemku; to neplatí pro žádost o povolení kácení dřevin nebo o závazné stanovisko ke kácení dřevin v souvislosti se záměrem, pro který je zvláštním právním předpisem stanoven účel vyvlastnění,
c) specifikaci dřevin, které mají být káceny, zejména druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro kácení zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru kácené plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a
d) zdůvodnění žádosti.

Kácení dřevin se provádí zpravidla v období jejich vegetačního klidu. Obdobím vegetačního klidu se rozumí období přirozeného útlumu fyziologických a ekologických funkcí dřeviny.

Formulář – Žádost o povolení ke kácení dřevin

Poznámky ke schématu:
1) Schéma neřeší speciální případy jako např. dřeviny rostoucí na silničních pozemcích, kácení stromů památných, kácení při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, odstraňování dřevin v ochranném pásmu elektrizační a plynárenské soustavy, kácení z důvodu pěstebních, zdravotních a případy, kdy je stavem stromu zřejmě a bezprostředně ohrožen život, nebo hrozí-li škoda značného rozsahu (viz: § 8 zákona č. 114/92 Sb. V platném znění o ochraně přírody a krajiny).
2) Kácení dřevin (i bez povolení) se provádí zpravidla v době vegetačního klidu, obvykle 1.11 – 15.3 (zejména z důvodu ochrany fauny).
3) Schéma je zjednodušeno, úplné informace viz zákon č. 114/92 Sb. v platném znění o ochraně přírody a krajiny a vyhláška č. 189/2013 Sb. v platném znění.

Kdo může podat žádost?
Žádost o kácení může podat jen vlastník či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel pozemku se souhlasem vlastníka.
Kdo vydává povolení?
1. Správním orgánem, který rozhoduje o žádosti o kácení (mimo národní parky, mimo maloplošná chráněná území), je obecní úřad obce I. stupně. V praxi je to v našem případě
obecní úřad.
2. O dřevinách rostoucích na území CHKO Poodří rozhoduje Agentura ochrany přírody a krajiny ČR.
Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les lze vydat pouze ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu předmětné dřeviny. Povolení se vydává formou
rozhodnutí, nebo závazného stanoviska v rámci správního řízení, které je zahájeno podáním žádosti.