Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Služby a instituce > Římskokatolická farnost

Římskokatolická farnost

Farnost Stará Ves nad Ondřejnicí

Stará Ves nad Ondřejnicí foto kostel Sv. Narození sv. Jana Křitele, fara a okolí Co najít za slovem farnost? Není odvozeno od faráře, ale jde o životy a vztahy lidí, přátel, občanů, bratří a sester (jedním slovem farníků) kteří žijí na území Staré Vsi nad Ondřejnicí a Košatky. Tak jako je zapotřebí školy, lékárny, obecního úřadu, tak mají občané možnost ve farnosti prohloubit duchovní stránku svého života.

Každou farnost spravuje nějaký kněz, který je poslán biskupem dané diecéze, aby s lidmi žijícími na území farnosti rozvíjel dobrý život v rodinách, spolcích apod.; naše diecéze se jmenuje Ostravsko-opavská a jejím biskupem je František Václav Lobkowicz. Takto ustanovenému knězi se říká farář a ten společně naslouchá lidem, organizacím, zastupitelům obce, proto, aby byl schopný co nejlépe vnímat znamení doby. Hlavním úkolem faráře je modlitba za celou obec, náboženské vzdělávání, slavení svátostí, příprava různých akcí, kde se mohou lidé setkat, povzbudit se a posílit lidský život.

V této mnohotvárné službě pomáhá knězi skupina zvolených lidí z farnosti, tzv. pastorační rada. Spolu s farářem připravují oslavu poutě, plesu, požehnání zemědělcům, letní tábory pro děti a celkově koordinují život farnosti. Své návrhy a připomínky můžete sdělit jim, či e-mailem na faru, nejlépe pak osobním setkáním s knězem či jeho spolupracovníky.

Historie farnosti

Nynější farní kostel byl vystavěn mezi lety 1587 - 1589 na místě staršího kostela. Kostel nechal postavit nejvyšší písař markrabství moravského pan Ctibor Syrakovský z Pěrkova, pán na Staré Vsi a Paskově. Kostel byl posvěcen 28. dubna 1591 olomouckým biskupem Stanislavem Pavlovským. Je pozdně gotický, s raně renesančními prvky, v pozdějších dobách byl stavebně upraven. Je významnou kulturní památkou a zároveň krásnou dominantou kraje. Vnitřní úprava kostela vykazuje prvky různých dob, svědčících o tom, že kostel není jen mrtvou památkou, ale domem, kde se lidé setkávají, aby vnímali duchovní rozměr lidského života, který se v postmoderní době mnohdy vytrácí. V presbytáři jsou čtyři pískovcové náhrobní reliéfy fundátorů kostela, pozornost si zaslouží i pískovcové portály při vstupech nebo původní dubové dveře. Interiér kostela je lidově barokní. Bohoslužby doprovází zvuk varhan, vyrobených v Krnově firmou Rieger-Klos.

Kostel Sv. Jana Křtitele v nedávné době prodělal rekonstrukci. Došlo k výměně poškozených trámů, opravě kostelní věže a fasády kostela. Rádi bychom toto dědictví našich předků uvedli do stavu původní krásy, se kterou byl tento chrám postaven ke chvále Boží. I vy se můžete na tomto díle podílet modlitbou, obětí, podanou pomocnou rukou nebo finančním darem.

Farní budova

Budova fary je barokní stavba pocházející z let 1809 až 1810. Je určena pro různý typ setkávání: k přípravám na svátosti, setkáním sboru, společenství mládeže, rodin, seniorů či členů KDU-ČSL. Ve farní budově bydlí kněz s týmem, kteří vytvářejí otevřený dům k setkání, hrám či modlitbě. Každý je zván k poznání a seznámení se, jak to u nás vypadá.

Diecézní středisko mládeže

Farnost ve Staré Vsi nad Ondřejnicí byla zvolena jako místo založení Diecézního střediska mládeže, stalo se tak 1. září 1997 a od tohoto dne slouží fara a kostel nejen místním farníkům, ale také mládeži, která sem přijíždí z celé diecéze (více najdete na adrese: dcm.doo.cz). Mladí lidí zde zakoušejí duchovní, herní, společenský program. Mohou také přijet na pobyt na den či dva a zakusit společenství mladých lidí. Pro účely Diecézního střediska mládeže byl také pořízen známý vagón (jménem Anežka), který se nachází v prostorách farní zahrady a který je využíván především jako ubytovna.

Ze života farnosti

Farnost spravuje od 1. září 2022 farář P. Jakub Dominik Štefík, který je zároveň ředitelem střediska mládeže. Jako pomocníci přichází na 1-2 letou službu tým čtyř mladých lidí, kteří zabezpečují chod a život střediska mládeže na faře.

  • Pravidelné bohoslužby ve farnosti: neděle 10.30 hod.; středa a pátek 18 hod.; v sobotu 7.30 hod. v kostele Narození sv. Jana Křtitele.
  • Náboženství: Výuka probíhá 1x za týden. Děti z nejnižšího stupně se scházejí ve škole, z vyšších tříd pak na faře. Výuka probíhá ve školním čase a rozvrh hodin je k dispozici na webových stránkách farnosti. Přihlásit děti je možné na faře.
  • Společenství seniorů: Probíhá na faře ve středu 1x za měsíc. Obsahem setkání je dané téma, diskuse, lidské posezení, oslava narozenin a společná modlitba. Zván je každý člověk.
  • Setkávání rodin: Ve farnosti se setkávají mladší rodiny a rodiny střední generace. Pořádáme společné pobyty, výlety, setkání u příležitosti Mikuláše, závěr školního vyučování apod.
  • Farní sbor: Doprovází zpěvem modlitby v kostele. Schází se 1x za týden. Sboristé zpívají na svátky Vánoc, Velikonoc, na pouť a hostují v ostatních farnostech. Kdo má zájem, je zván ke službě zpěvem.
  • Návštěva kněze: Pro nemocné, kteří nemohou přijít do kostela, nabízí o. Jakub osobní návštěvu a přijetí svátostí.
  • Svatba, křtiny, pohřby: V záležitostech přijetí křtu, svatby, pohřbu či jiné záležitosti z lidského života je možné se domluvit na termínu i průběhu události buď osobně či telefonicky nebo elektronicky.

Kontakty: