Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Kanalizace II. etapa > Harmonogram postupu

Harmonogram postupuPostup výstavby – veřejná část splaškové kanalizace (náklady na realizaci hradí obec) Nejdříve bude realizována veřejná část splaškové kanalizace, na kterou bylo vydáno stavební povolení, tj. hlavní kanalizační stoky a veřejné části kanalizačních přípojek (části přípojek odbočujících z hlavního kanalizačního řádu po revizní přípojkovou šachtici). Harmonogram postupu výstavby veřejné části kanalizace bude předložen obci ihned po podpisu smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem stavby a následném předání staveniště. Předpokládá se, že kanalizační stoky umístěné v krajských komunikacích (ul. Petřvaldská, ul. Brušperská) se budou realizovat až v příštím roce (se započetím prací nejdříve v dubnu r. 2020). Tento požadavek je nastaven vlastníkem komunikace vzhledem k provádění zimní údržby. Proto se započetí stavebních prací bude orientovat na kanalizační stoky umístěné v místních komunikacích (např. ul. Hynečkova, ul. Na Závodí apod.). Konkrétní harmonogram bude upřesňován zhotovitelem stavby dle postupu stavebních prací a předkládán na obec. Postup výstavby – neveřejná část splaškové kanalizace (náklady na realizaci hradí vlastník připojované nemovitosti) Po kolaudaci výše uvedených veřejných částí kanalizace budou moci být na splaškovou kanalizaci připojovány neveřejné částí kanalizačních přípojek (domovní část přípojky od revizní přípojkové šachtice po připojovanou nemovitost). Před realizací neveřejné části přípojek a následným připojováním jednotlivých nemovitostí je nutné získat dle Stavebního zákona územní souhlas. Vyřízení územního souhlasu a další postup jsou uvedeny výše - v kapitole Podklady pro povolení stavby. Termíny na vyřízení územního souhlasu a na realizaci neveřejné části kanalizační přípojky budou obcí sděleny vlastníkům připojovaných nemovitostí v dostatečném předstihu. Připojování neveřejných částí kanalizačních přípojek se předpokládá v roce 2021. Ihned po napojení nemovitosti na veřejnou část přípojky uzavře ve dvou vyhotoveních vlastník nemovitosti s obcí „Smlouvu o odvádění odpadních vod do kanalizace“. Jedno vyhotovení Smlouvy odevzdá vlastník nemovitosti na Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí.

Za cílové datum pro připojení všech dotčených občanů se předpokládá termín 31. 12. 2021.

Zpracoval Ing. Jan Menšík