Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Kanalizace II. etapa > Pomoc občanům – rady a doporučení

Pomoc občanům – rady a doporučeníNa hranici veřejné a soukromé části je osazena revizní přípojková šachta DN 400. Tato šachta je osazena na straně přítoku z obydlí hrdlovým spojem DN 200, proto je vhodné v tomto profilu provést i samotnou přípojku, a to i z důvodu menšího rizika zanášení přípojky. Dalším vhodným profilem je DN 150, jiný profil přípojky je nepřípustný. V případě, že přípojka není ukončena šachtou DN 400, je ukončena přímo v revizní šachtě DN 1000 a směrem k obydlí je vyvedena odbočka DN 200 ukončená zátkou. Po odstranění zátky je pak možno napojit se obdobně jako v případě domovní šachty. Přechod přítoku z ležaté (domovní) kanalizace (DN100, DN150, DN200) je možno provést přechodovými kusy na různé druhy materiálu (kamenina, litina), v případě potrubí PVC to není nutné. Samotné napojení doporučujeme provést spojkami Flex–seal, manžetou nebo PVC redukcí (v případě napojení profilu DN 200 není nutné). Důležité je přesně změřit venkovní rozměr připojované trouby (trouby vycházející z rodinného domu) a podle toho zvolit připojovací kus! PVC trouby SN 8 (pro umístění v zelené nepojížděné ploše) DN 200 jsou pak dodávány v těchto délkách: 0,5 m, 1 m, 2 m, 3 m, 5 m, 6 m. Pro směrové (výškové) přizpůsobení pak slouží sortiment kolen. Minimální spád přípojky je 1 %, maximální spád 40 %. Ochranné pásmo přípojky je 0,75 m od osy potrubí na obě strany. Zde nesmí být území zastavěné ani osázené stromy. Je tak vytýčeno pro případnou opravu (havárii) přípojky. Zároveň platí prostorová norma 73 6005, která uvádí nejmenší vodorovné vzdálenosti mezi rovnoběžnými sítěmi a svislé vzdálenosti mezi vzájemně se křižujícími sítěmi.

V případě, že je přípojka delší než 30 m, je nutno na trase osadit šachtu DN 400 – obdobnou jako na rozhraní pozemků. Přípojku je nutno uložit do pískového lože a obsypat v doporučené výšce (viz řez) štěrkopískem, štěrkodrtí nebo jiným zdravotně nezávadným materiálem. Následující podmínky platí pro občany, kteří si splaškovou kanalizaci budou provádět sami, a zároveň pro ty, kterým napojení provedla odborná firma. Každý žadatel o připojení (majitel nemovitosti) vyzve oprávněnou osobu (Tomáš Daněk, mobil +420 739 588 676) ke kontrole přípojky po položení přípojky do pískového lože před samotným záhozem potrubí. Bude provedena orientační zkouška vodotěsnosti a fotodokumentace. Každý žadatel o připojení si na obecním úřadě vyzvedne požadované doklady, opatří je svými iniciálami a dodá zpět na obecní úřad.

Zpracoval Tomáš Daněk