Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Kanalizace II. etapa > Podklad žádosti o vydání územního souhlasu se stavbou kanalizační přípojky

Podklad žádosti o vydání územního souhlasu se stavbou kanalizační přípojkyKanalizační přípojka

Kanalizační přípojka je samostatnou stavbou tvořenou úsekem potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové sítě. Kanalizační přípojka není vodním dílem (§3, zákon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích). Pro každou připojovanou nemovitost se zásadně zřizuje samostatná kanalizační přípojka. Výjimečně lze se souhlasem provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu zřídit jednu přípojku pro více nemovitostí, jsou-li pro to technické nebo ekonomické důvody, nebo více domovních přípojek pro jednu nemovitost, jde-li o rozsáhlou nemovitost. Vlastníkem kanalizační přípojky po účinnosti zákona č. 274/2001 Sb. je ten, kdo na své náklady přípojku zřídil. Realizaci oprav a údržby všech kanalizační přípojky si na své náklady zajišťuje stavebník (zřizovatel kanalizační přípojky). Kanalizační přípojky je možné zřizovat a povolovat pouze na zkolaudované kanalizační řady. Do oddílné kanalizační splaškové přípojky nesmí být svedeny srážkové vody ze zpevněných i nezpevněných ploch, střech, drenáží, přepady ze studen a odvodňování sklepních prostor, vypouštěny vody z bazénů, vody z mytí automobilů apod.

Soukromá kanalizační přípojka

Kanalizační přípojky budou napojeny do kanalizačního řadu PP UR 2 DN 250/300, SN 10, konkrétně na odbočku na hladké potrubí UR 2/KG – 45 %, případně do revizních šachet DN 1000. V rámci akce „Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce - II. etapa, soukromé kanalizační přípojky v obci“ bude napojení kanalizační přípojky provedeno do příslušné kanalizační revizní šachty DN 400 (viz vzorový výkres), případně do odbočení z revizní šachty DN 1000 (viz výše), které bude připraveno při realizaci kanalizačních řadů „Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce - II. etapa“. Revizní přípojková šachta DN 400 bude provedena s otevřenou kynetou (otevřeným žlábkem). Musí být chráněna proti vniknutí podzemní a povrchové vody, odvětratelná a přístupná. Z výše uvedené revizní šachty na odbočení (v malé míře z kanalizačního odbočení revizní šachty DN 1000) bude provedena samotná soukromá část kanalizační přípojky, sloužící pro napojení domovní kanalizace. Přechod přítoku z ležaté (domovní) kanalizace (DN 100, DN 150, DN 200) je možno provést přechodovými kusy na různé druhy materiálu (kamenina, litina), v případě potrubí PVC to není nutné.

Ochranné pásmo přípojky je 0,75 m osy potrubí na obě strany. Zde nesmí být území zastavěné ani osázené stromy. Je tak vytýčeno pro případnou opravu (havárii) přípojky. V případě, že je přípojka delší než 30 m, je nutno na trase osadit šachtu DN 425 (DN 400) – obdobnou jako na rozhraní pozemků. Přípojku je nutno uložit do pískového lože a obsypat v doporučené výšce (min. 30 cm nad vrcholem potrubí) materiálem, doporučeným výrobcem potrubí. Vlastník kanalizační přípojky je povinen zajistit, aby kanalizační přípojka byla provedena jako vodotěsná. Kanalizační přípojka musí být při souběhu a křížení uložena hlouběji než vodovodní potrubí pro rozvod pitné vody.

Materiál

  • Kanalizační přípojky budou prováděny z materiálů PVC, KG min. SN 8
  • DN přípojky je 200 mm, případně DN 150.
  • Spádové poměry návrhu kanalizačních přípojek

Imin =
1 % pro DN 200
2 % pro DN 150

Imax =
40 % pro DN 200
40 % pro DN 150

Každý žadatel o připojení (majitel nemovitosti) vyzve oprávněnou osobu ke kontrole přípojky po položení přípojky do pískového lože před samotným záhozem potrubí. Bude provedena zkouška vodotěsnosti a fotodokumentace uložení, v kladném případě vydá zástupce provozovatele souhlas s uvedením přípojky do provozu.

Následně bude uzavřena smlouva na odvádění odpadní vody kanalizací, neboť bez uzavřené smlouvy nelze kanalizační přípojku provozovat. Ochranná pásma kanalizačních řadů, vzdálenosti pro křížení a souběh K bezprostřední ochraně kanalizačních řadů a pro ochranu okolních staveb před poškozením se vymezují ochranná pásma stanovená zákonem 274/2001 Sb. V ochranném pásmu kanalizačního řadu lze provádět zemní práce, stavby, umísťovat konstrukce nebo jiná podobná zařízení či provádět činnosti, které omezují přístup ke kanalizačnímu řadu nebo které by mohly ohrozit jejich technický stav nebo plynulé provozování, vysazovat trvalé porosty, provádět skládky mimo jakéhokoliv odpadu, provádět terénní úpravy jen s písemným souhlasem provozovatele (§23, zákon 274/2001Sb.). Ochranné pásmo je vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu.

Nejmenší dovolené vodorovné vzdálenosti při souběhu podzemních sítí (dle ČSN 73 6005):

Druh inženýrských sítí Vzdálenost od kanalizační sítě a přípojky (m)
Silové kabely do: 1 kV 0,50 
Silové kabely do: 10 kV 0,50 
Silové kabely do: 35 kV 0,50 
Silové kabely do: 220 kV 1,00 
Sdělovací kabely 0,50 
Plynovodní potrubí do: 0,005 MPa 1,00 
Plynovodní potrubí do: 0,4 MPa 1,00 
Vodovodní sítě a přípojky 0,60 
Tepelné sítě 0,30 
Kabelovody 0,30

Nejmenší dovolené svislé vzdálenosti při křížení podzemních sítí (dle ČSN 73 6005):

Druh inženýrských sítí Vzdálenost od kanalizační sítě a přípojky (m)
Silové kabely do: 1 kV 0,30 
Silové kabely do: 10 kV 0,30 
Silové kabely do: 35 kV 0,50 
Silové kabely do: 220 kV 0,50 
Sdělovací kabely 0,20 
Plynovodní potrubí do: 0,005 MPa 0,50 
Plynovodní potrubí do: 0,4 MPa 0,50 
Vodovodní sítě a přípojky 0,10 
Tepelné sítě 0,10 
Kabelovody 0,10