Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Kanalizace II. etapa > Opravy místních komunikací

Opravy místních komunikacíVzhledem k tomu, že nová stoková síť II. etapy je navržena většinou v komunikacích, bude dopravní obslužnost k jednotlivým nemovitostem po dobu realizace ztížena. Toto bude před započetím stavebních prací na kanalizaci ošetřeno jak přechodným dopravním značením zhotovitele stavby, tak s dostatečným předstihem písemným oznámením zhotovitele stavby vlastníkům dotčených nemovitostí. Oprava těchto komunikací bude probíhat podobným způsobem jako v I. etapě kanalizace. Předpokládá se, že po pokládce a následných zkouškách hlavních stok v komunikacích budou výkopy zasypány dle projektové dokumentace a vrchní vrstva bude zasypána do nivelety komunikace provizorně recyklátem tak, aby se dalo pojíždět motorovými vozidly. Následná asfaltace vrchní obrusné vrstvy komunikace se předpokládá po zimním období, tj. na jaře 2021. Oprava vrchní obrusné vrstvy místních komunikací bude opravena v celé šířce komunikace. Uznatelný náklad opravy komunikace je zahrnut do nákladů stavby a neuznatelný náklad bude hradit obec. Je to z toho důvodu, že dotační titul neumožňuje hrazení opravy vrchní vrstvy v celé šířce komunikace, ale jen v šířce výkopové rýhy s přesahem 0,25 m na obě strany výkopové rýhy. Rovněž sjezdy k rodinným domům nejsou zahrnuty do oprav komunikací. Zřizovateli těchto sjezdů jsou majitelé přilehlých nemovitostí a případná oprava napojení je možná pouze v jejich režii. K případným opravám sjezdů k nemovitostem se předpokládá využití přímo pracovníků zhotovitele, kteří provádějí opravy veřejných komunikací. Obec předjedná tento návrh se zhotovitelem stavby a občané budou o výsledku jednání včas informováni. Předběžně bude dohodnuta výhodná jednotková cena opravy sjezdů za 1 m² živičného krytu vozovky o tloušťce 5 cm, řešení a termíny budou závislé na osobním jednání s pracovníky firmy a technických možnostech v konkrétním místě. Kontakty na pracovníky firmy budou sděleny občanům v dostatečném předstihu.

Zpracoval Ing. Jan Menšík