Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Kanalizace II. etapa > Legislativa

LegislativaObec Stará Ves nad Ondřejnicí je provozovatelem splaškové kanalizace, vybudované v I. etapě odkanalizování obce, oprávněnou osobou za provozování byl obcí jmenován pan Tomáš Daněk. Výstavba II. etapy odkanalizování byla zahájena předáním staveniště v letošním roce k 1. 10. 2019. V podobném duchu se předpokládá, že provozovatelem II. etapy kanalizace bude Obec Stará Ves nad Ondřejnicí zastupovaná stejnou oprávněnou osobou jako v I. etapě. Následující text se týká občanů (majitelů nemovitostí), ke kterým bude přivedena kanalizační přípojka. Každý občan je povinen napojit se na dostavěnou kanalizaci, pokud je to technicky možné, a to v souladu se zákonem 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, v platném znění (§ 3, odstavec 8). Po ukončení výstavby splaškové kanalizace bude stávající kanalizace sloužit pouze pro potřebu odvádění dešťových vod. Občanům se tedy naskýtá dvojí možnost řešení: 1. přepojit se na novou kanalizaci (pokud je to technicky možné); 2. likvidovat splaškové vody v bezodtokové jímce (žumpě) s následnou likvidací na k tomuto určeném zařízení. Tuto možnost nově zpřesňuje novela vodního zákona č.150/2010 Sb. s účinností od 1. 1. 2013. V § 38 odstavci 6 je uvedeno: „Kdo akumuluje odpadní vody v bezodtokové jímce, je povinen zajišťovat jejich zneškodňování tak, aby nebyla ohrožena jakost povrchových a podzemních vod. Na výzvu vodoprávního úřadu nebo České inspekce životního prostředí je povinen doložit jejich zneškodňování“ (to znamená, že je povinen předložit záznam o vývozu žumpy s potvrzením likvidace na oprávněné čistírně odpadních vod). Zároveň je před samotným napojením nutná likvidace septiku (žumpy) a domovní čistírny odpadních vod, resp. se v těchto zařízeních nesmí odpadní voda akumulovat a dále převádět. Toto opatření má rovněž oporu v zákoně: „V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod (v našem případě ÚČOV Ostrava), není dovoleno vypouštět do této kanalizace odpadní vodu přes septiky a čistírny odpadních vod (myšleno zejména domovní čistírny odpadních vod)“ - Zákon 274/2001 Sb. O vodovodech a kanalizacích, v platném znění (§ 18, odstavec 3). Každý občan, který se bude napojovat, obdrží Návrh smlouvy o odvádění splaškových vod kanalizací a Obchodní podmínky, které upravují práva a povinnosti občanů jako odběratelů a práva a povinnosti obce jako dodavatele výše uvedené služby. V těchto obchodních podmínkách jsou mimo jiné bližší podrobnosti o tvorbě ceny stočného (cena za m³ odvedené odpadní vody) a zásady jejího zveřejňování.

V této souvislosti je nutno zmínit následující odstavec 4.7. uvedených podmínek: „Odběratel nesmí splaškovou kanalizací odvádět vodu z jiných zdrojů než z vodovodu pro veřejnou potřebu (např. z vlastní studny, zásobní nádrže apod.).“

Zpracoval Tomáš Daněk, oprávněná osoba pro provozování kanalizace