Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Potřebuji si vyřídit > Matriční úřad > Žádost o vydání matričního dokladu

Žádost o vydání matričního dokladu 

Samotnou žádost naleznete níže.


Matriční doklady (tj. rodné listy, oddací listy, úmrtní listy, doklady o registrovaném partnerství) vydává matriční úřad, do jehož správního obvodu spadá obec, ve které se fyzická osoba, o jejíž matriční doklad se jedná, narodila, uzavřela manželství, zemřela, nebo vstoupila do registrovaného partnerství.

Jde-li o narození, uzavření manželství, úmrtí nebo vstup do registrovaného partnerství státního občana České republiky v cizině, pak matriční doklad vydá Úřad městské části Brno-střed (tzv. zvláštní matrika).

Matriční doklad obsahuje údaje zapsané v matriční knize.

Matriční úřad zašle prvopis matričního dokladu oprávněné osobě na doručenku do vlastních rukou nebo jej vydá po předložení platného průkazu totožnosti.

Při ztrátě matričního dokladu může matriční úřad na žádost vydat jeho duplikát (stejnopis). 

 

Matriční úřad vydá matriční doklad:

  • fyzické osobě, které se zápis týká, nebo členům její rodiny, jejím sourozencům a dále zmocněncům těchto osob,
  • pro úřední potřebu státních orgánů nebo výkon přenesené působnosti orgánů územních samosprávných celků,
  • statutárním orgánům církví nebo duchovním jimi zmocněným, jde-li o matriční knihy vedené těmito církvemi do 31. prosince 1949, nebo
  • fyzické osobě, která prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků.

Za členy rodiny se považuje manžel, registrovaný partner, rodiče, děti, prarodiče, vnuci a pravnuci.

Matriční úřad vydá úmrtní list fyzické osobě, která na jeho vydání prokáže právní zájem nebo která žila se zemřelým v době jeho smrti ve společné domácnosti anebo osobě, která je vypravitelem jeho pohřbu.

 

Žadatel předloží: 

  • žádost
  • průkaz totožnosti,
  • případně doklad, kterým žadatel prokáže, že se požadovaný matriční doklad týká členů jeho rodiny, nebo jeho sourozenců,
  • doklad, kterým fyzická osoba prokáže, že je to nezbytné pro uplatnění jejích práv před orgány státu nebo před orgány územních samosprávných celků,
  • plnou moc, požádá-li fyzická osoba prostřednictvím zmocněnce (podpis na plné moci musí být úředně ověřen).

 

 

Předmětem poplatku není
Vydání prvního rodného, úmrtního nebo oddacího listu, vydání prvního dokladu o registrovaném partnerství, anebo vydání těchto matričních dokladů po provedení dodatečného záznamu o matriční skutečnosti, jíž se mění zápis v matriční knize již provedený. 

Vydání stejnopisu rodného, oddacího nebo úmrtního listu nebo dokladu o registrovaném partnerství ve výši 300 Kč.

Žádost naleznete ZDE.