Horní menu

Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Občan > Potřebuji si vyřídit > Matriční úřad > Určení otcovství

Určení otcovství

Určit otcovství souhlasným prohlášením rodičů mohou před matričním úřadem pouze osoby zletilé. V případě nezletilých osob, je nutné určit otcovství před příslušným soudem. 


Rodiče předloží doklady:

  •  platné občanské průkazy,
  •  těhotenský průkaz matky dítěte,
  •  rodný list dítěte (dětí), které spolu partneři již mají,
  •  je-li matka rozvedená, předloží rozsudek o rozvodu manželství s doložkou nabytí právní moci,
  •  je-li matka ovdovělá, předloží úmrtní list manžela.

 

Doklady předkládané cizími státními občany je nutné předložit matričnímu úřadu v originále, popřípadě úředně ověřenou kopii, s překladem do českého jazyka soudním tlumočníkem zapsaným v seznamu znalců a tlumočníků vedeným Ministerstvem spravedlnosti.

V některých případech je nutné vyžadovat i další doklady potřebné pro zápis do české matriky.

Jde-li o cizí státní příslušníky, obraťte se na pověřenou pracovnici matriky (michaela.lanikova@stara-ves.cz), která Vám poskytne přesné informace ohledně potřebných dokladů.


Vydání zápisu o určení otcovství je zdarma.