Povinně zveřejňované informace dle zákona 106/99 Sb.

1. Oficiální název

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí, okres Ostrava-město (od 1. 1. 2007), zastoupená starostou obce ing. Daliborem Dvořákem

2. Důvod a způsob založení

Obcemi podle zákona číslo 367/1990 Sb. byly územní celky, které byly obcemi ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona. Zákon č. 367/1990 Sb. nabyl účinnosti dnem voleb do obecních zastupitelstev v roce 1990. Tento zákon stanovil, že obec jako právnická osoba vystupuje v právních vztazích svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Obec má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených zvláštním zákonem.

Postavení a působnost obce v současnosti upravuje zákon č. 128/2000 Sb. o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších změn a doplňků. Na základě tohoto zákona obec vykonává samostatnou i přenesenou působnost. V souladu s tímto zákonem jsou orgány obce:

3. Organizační struktura obce

Obecní úřad tvoří starosta, místostarosta a zaměstnanci obce v počtu 4, zařazení do Obecního úřadu ve Staré Vsi nad Ondřejnicí. Rada obce Stará Ves nad Ondřejnicí nezřídila pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu odbory ani oddělení.

4. Kontaktní spojení

Adresa úřadu: Stará Ves nad Ondřejnicí, Zámecká čp. 1, 739 23
Telefon: 558 669 201
Fax: 558 662 792
Oficiální www stránka: www.staraves.cz
E-mail: oustaraves@stara-ves.cz
Úřední deska je umístěna před domem čp. 247.

5. Případné platby můžete poukázat:

Česká spořitelna a.s. Frýdek-Místek
Č. účtu 1681977339/0800
Platby lze uhradit i v hotovosti na Obecním úřadě ve Staré Vsi n. O.

6. IČO

00297232

7. DIČ

CZ00297232

8. Rozpočet v tomto a předchozím roce

viz Dokumenty

9. Žádosti o informace

Žádosti o poskytnutí informací dle § 13 zákona č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím se podávají písemně poštou na adresu Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí čp. 1, 739 23 nebo na podatelně Obecního úřadu Stará Ves nad Ondřejnicí.

Ústně lze podat žádost:

Písemně lze podat žádost:

Elektronickou poštou lze podat žádost:

10. Příjem petic, stížnosti, žádostí a dalších podání:

lze podat písemně: poštou, předáním na podatelně

11. Opravné prostředky

12. Formuláře

S žádostí o poskytnutí formulářů je možno se obrátit přímo na Obecní úřad ve Staré Vsi nad Ondřejnicí nebo je stáhnout na adrese www.staraves.cz.

13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací

nformace poskytne Obecní úřad Stará Ves nad Ondřejnicí podle požadavku občanů. Další zdroje na www.portal.gov.cz.

14. Nejdůležitější předpisy

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Obec Stará Ves nad Ondřejnicí nemá sazebník úhrad za poskytování informací, jsou poskytovány bezplatně.

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

17. Seznam organizací

Aktualizace 9. 9. 2011INFO:

Počet obyvatel: 2 797 (včetně cizinců)
Mužů: 1 373
Žen: 1 404
Výška: 240 m. n. m.
Rozloha: 18,79 km2
Čísel popisných: 750 (Stará Ves)
  130 (Košatka)

Nejčastější příjmení:
Palička, Novobilský a Novobílský

SMS InfoKanal obce Stara Ves n/O

http://www.zs-staravesno.cz

https://www.navstevalekare.cz

                    http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje.aspx