Granty, stavby

Zámek ve Staré Vsi nad Ondřejnicí - stavební úpravy II.


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Předmětem podpory je rekonstrukce renesančního zámku a jeho zpřístupnění návštěvníkům a obyvatelům obce. Položení nové střešní krytiny, obnova původní střešní báně zničené roku 1945, oprava renesančních sgrafit na venkovní fasádě, rekonstrukce interiérů objektu zámku a revitalizace zámecké zahrady.

Registrační číslo: CZ.06.3.33/0.0/0.0/15_015/0000358

Celkové způsobilé výdaje: 32 547 325,00 Kč
Dotace EU: 29 292 592,50 Kč
Datum zahájení realizace projektu: 2017
Datum plánovaného ukončení projektu: 2019

Řídící orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Příjemce dotace: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí


Protipovodňová opatření obce Stará Ves nad Ondřejnicí


Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií – Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí

Předmětem podpory jsou preventivní protipovodňová opatření spočívající v instalaci lokálního výstražného a varovného systému a následná digitalizace povodňového plánu. Cílem je napomoci správnému posouzení povodňového nebezpečí, ochraně zdraví a majetku občanů v zájmové oblasti a zlepšení stávajícího systému povodňové ochrany. Realizací projektu bude 525 obyvatel chráněno protipovodňovými opatřeními a jedna obec bude chráněna digitálním povodňovým plánem.

Celkové způsobilé výdaje: 4 059 796 Kč
Dotace EU: 2 841 857 Kč (70 %)
Příspěvek příjemce podpory: 1 217 939 Kč (30 %)

Datum zahájení realizace projektu: 13. 9. 2016
Datum plánovaného ukončení projektu: 31. 3. 2018

Řídící orgán: Ministerstvo životního prostředí
Zprostředkující subjekt: Státní fond životního prostředí ČR
Příjemce dotace: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí


Obnova kulturního dědictví a nová kulturní spolupráce ve Staré Vsi nad Ondřejnicí


Název mikroprojektu: Obnova kulturního dědictví a nová kulturní spolupráce ve Staré Vsi nad Ondřejnicí
Číslo mikroprojektu: CZ.3.22/3.3.06/13.03888

Konečný uživatel (příjemce): Obec Stará Ves nad Ondřejnicí
Dotace schválená EŘV (v EUR): 20.000
Dotace schválená EŘV (v %): 83,68
Datum registrace mikroprojektu: 4. 6. 2013
Termín ukončení celé realizace mikroprojektu: 30. 9. 2014
Nárokovaná částka vč. DPH: 23 440,07 EUR

Realizace projektu měla tři části:
1. Restaurování souboru šesti kamenných křížů a kapličky.
2. Vydání letáku o souboru křížů ve Staré Vsi n. O.
3. Slavnostní setkání s partnery z obce Lipowa s kulturním programem.

Zateplení ZŠ a MŠ v obci Stará Ves nad Ondřejnicí


Popis projektu:
Projekt se aktuálně realizuje a je spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem projektu je zateplení obvodových stěn a výměna výplní objektu základní a mateřské školy v obci Stará Ves nad Ondřejnicí. Realizací projektu dojde k výraznému snížení energetických nároků budovy a k jednoznačnému navýšení úspor energií.

Celkové uznatelné náklady na akci činí 4 825 229Kč, z toho příspěvek z fondu Evropské unie je ve výši 4 101 445 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 241 261 Kč (5 %) a příspěvek obce Stará Ves nad Ondřejnicí 482 523 Kč (10 %).

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Stabilizace sesuvu nad pravým břehem Ondřejnice


Popis projektu:
Projekt, realizovaný v letech 2011 - 2012, byl spolufinancován Evropskou unií – Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory byla stabilizace svahu v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí statickým podepřením paty svahu přidržovací lavicí, povrchovým a hlubinným odvodněním. Cílem bylo zamezení dalšímu pohybu a rozšiřování sesuvu, jenž ohrožuje silniční komunikaci, inženýrské sítě a 5 rodinných domů stojících nad odlučnou hranou sesuvu a současně hrozí záplavou obce v případě přehrazení koryta toku čelem sesuvu.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 3 668 447 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 3 118 180 Kč (85 %), příspěvek SFŽP ČR 183 422 Kč (5 %) a příspěvek obce Staré Vsi nad Ondřejnicí 366 845 Kč (10 %).

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí

Ozelenění obce Stará Ves nad Ondřejnicí


Popis projektu:
Projekt, realizovaný v letech 2011-2012, byl spolufinancován Evropskou unií - Evropským fondem pro regionální rozvoj a Státním fondem životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí.

Předmětem podpory byla regenerace zelené obce v k. ú. Stará Ves nad Ondřejnicí. V rámci realizace akce bylo provedeno kácení a ošetření stromů, výsadba dřevin a založení travnatých ploch.

Celkové uznatelné náklady na akci činily 1 329 110 Kč, z toho byl příspěvek z fondu Evropské unie 930 337 Kč (70 %), příspěvek SFŽP ČR 66 455 Kč (5 %) a příspěvek obce Stará Ves nad Ondřejnicí 322 278 Kč (25 %).

Řídící orgán: MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Zprostředkující subjekt: STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Příjemce dotace: Obec Stará Ves nad Ondřejnicí


ZŠ a MŠ Stará Ves – Modernizace zázemí pro vzdělávání

Registrační číslo: CZ.1.10/4.1.00/04.01026
Tento projekt je financován z ROP NUTS II Moravskoslezsko 2007 – 2013


Popis projektu:
Hlavním cílem projektu je modernizace ZŠ a MŠ Stará Ves nad Ondřejnicí prostřednictvím pořízení vybavení pro výuku cizích jazyků, výtvarné a hudební výchovy a dalších předmětů. Zkvalitnění zázemí umožní efektivnější způsoby výuky, přinese do vyučovacích hodin více názornosti, která podporuje uchování informací, rozvíjí tvořivost a přibližuje žákům leckdy abstraktní pojmy. Velkým přínosem bude taktéž vybavení tzv. TV studia, které škole, resp. žákům zajistí zcela nové atraktivní možnosti výuky. Díky pořízenému vybavení dojde k aplikaci nejmodernější formy práce s daty, aktivní práci před tabulí a názorným demonstracím se zapojením aktivity žáků.

Druhým cílem projektu je zkvalitnění technických podmínek prostor školy, které neslouží přímo k výuce, v podobě rekonstrukce střechy, elektroinstalace, sanace zdiva jednotlivých pater a rekonstrukce kanalizace.
Aktuální informace a fotodokumentace - viz Fotoalbum


Projekt Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí – Brušperk


Projekt Cyklostezka Stará Ves nad Ondřejnicí – Brušperk (CZ.1.10/1.1.00/09.00926) byl spolufinancován z Regionální operačního programu (ROP) Moravskoslezsko.


Rozvoj cykloturistiky a propagace obce Stará Ves nad Ondřejnicí


Projekt "Rozvoj cykloturistiky a propagace obce Stará Ves nad Ondřejnicí" je spolufinancován v roce 2011 dotací z rozpočtu Moravskoslezského kraje ve výši 365.400 Kč v programu "Podpora turistických oblastí v Moravskoslezském kraji"


Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - restaurátorské práce na zámku


Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - program rozvoje spolupráce s obcí Raková ve Slovenské republice


Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.


Obec Stará Ves nad Ondřejnicí - odkanalizování obce


Výstavba chodníkového tělesa, včetně odkanalizování ve Staré Vsi nad Ondřejnicí


Grant - Projekt Zpracování územního plánu v obci Stará Ves nad Ondřejnicí

Návrh územního plánu Stará Ves nad Ondřejnicí  (PDF, 72 MB)

www.strukturalni-fondy.cz/iopObec Stará Ves nad Ondřejnicí - program rozvoje spolupráce s obcí Raková ve Slovenské republice


Tento mikroprojekt je spolufinancován Evropskou unií z prostředků Fondu mikroprojektů spravovaného Regionem Bílé Karpaty.


Zkvalitnění nakládání s odpady v obci Stará Ves nad Ondřejnicí


Popis projektu:
Projekt byl realizován v roce 2015 v rámci Operačního programu Životní prostředí za většinové finanční spoluúčasti Evropské unie – Evropského fondu pro regionální rozvoj (85 % dotace) a Státního fondu životního prostředí (5 % dotace).

Předmětem podpory bylo pořízení 600 ks velkoobjemových kompostérů pro občany Staré Vsi n. O., dále také 3 ks velkoobjemových kontejnerů, které budou v sezóně (březen – listopad) rovnoměrně rozmístěny na vybraných stanovištích v obci a jejich svoz bude pravidelně prováděn rovněž nově pořízeným svozovým vozidlem. Pro potřeby obce byl navíc pořízen štěpkovač.

Celkové náklady na projekt činily 5.235.670 Kč, z toho obec obdržela dotaci 4.547.500 Kč a 688.170 Kč bylo hrazeno z příspěvku obce.


Přes lávku do centra obce k dětskému hřišti

reg. č. CZ.1.10/4.1.00/05.01865Cílem projektu byla revitalizace centra obce prostřednictvím výstavby lávky pro pěší přes řeku Ondřejnici, instalace nových laviček a odpadkových košů na vybraných místech v blízkosti zámku a obnovení dětského hřiště v zámecké zahradě spojené s instalací nových herních prvků.

Celkové náklady na projekt činily celkem 3.644.438,75 Kč včetně projektových prací. Na spolufinancování akce obdržela obec dotaci z ROP NUTS II Moravskoslezsko ve výši 2.263.955,81 Kč, spolufinancování obce bylo 1.380.482,94 Kč.


Územní studie č. 02/2015/Z1/SVHlavním cílem územní studie je stanovení zásad prostorového uspořádání řešeného území zajišťujícího jeho hlavní využití stanovené územním plánem. Územní studie stanovuje parametry a podrobnější podmínky pro vymezení veřejných prostranství a pro umístění staveb veřejné infrastruktury a staveb rodinných domů. Návrh řešení je zpracován v souladu se zadáním územní studie. Koncepce řešení územní studie je v souladu splatným územním plánem Stará Ves nad Ondřejnicí.

Územní studie se pořizuje z podnětu obce Stará Ves nad Ondřejnicí podle ustanovení § 30 odst. 2 stavebního zákona č. 183/2006 Sb. Pořízení územní studie je uloženo územní plánem Stará Ves nad Ondřejnicí pořizovatelem i zadavatelem územní studie územní studie je Magistrát města Ostravy, útvar hlavního architekta a stavebního řádu.

Na projekt je poskytována finanční podpora z EU (viz níže podrobné informace).

Aktuální stav projektu: realizacePředpokládané náklady 356 950,00 Kč
Celkové náklady 356 950,00 Kč
Výše dotace EU max. 85% způsobilých výdajů = 303 407,50 Kč
SR (státní rozpočet) max. 5% způsobilých výdajů = 17 847,50 Kč
podpora celkem = 321 255,00 Kč
Poskytovatel dotace IROP (Integrovaný regionální operační program)
Registrační čísloCZ.06.3.72/0.0/0.0/15_012/0001951
Termín realizace/ ukončení12/2015 – 04/2017
Nositel projektuStatutární město Ostrava, magistrát

Aktualizace 11. 4. 2017INFO:

Počet obyvatel: 2 797 (včetně cizinců)
Mužů: 1 373
Žen: 1 404
Výška: 240 m. n. m.
Rozloha: 18,79 km2
Čísel popisných: 750 (Stará Ves)
  130 (Košatka)

Nejčastější příjmení:
Palička, Novobilský a Novobílský

SMS InfoKanal obce Stara Ves n/O

http://www.zs-staravesno.cz

https://www.navstevalekare.cz

                    http://www.policie.cz/sprava-severomoravskeho-kraje.aspx